تمامی شیرینی های فیت فکتوری با خرما و پودر whey که مخصوص ورزشکارها می باشد، درست می شود